Anunțuri

  • 12.06.2017 - Anunț public - Privind examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul MINA Constanta

  12 IUNIE 2017

   

  ANUNT

   

  Privind examenul de promovare in grade profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul MINA Constanta, pentru urmatoarele posturi:

   

  SECTIA CERCETARE DEZVOLTARE ȘI PROIECTE, doua posturi muzeograf IA :

                       I.  BODOLICA VITALIE

                       2. MOTOTOLEA CONSTANTIN-AUREL

   

  DOCUMENTE NECESARE INSCRIERII LA CONCURS:

   

                         1. Cerere de inscriere la concurs;

                         2. Curriculum vitae ;

                         3. Evaluarea performanfelor profesionale individuale, cel putin de doua ori in ultimii trei ani de activitate, sa fi obtinut calificativul .,foarte bine.,;

                         4. Memoriu de activitate ->stiintifica

                         5. Lista lucrarilor publicate (carti si alte lucrari independente; studii. articole, note stiintifice).

   

   

                           Concursul se organizeaza in conformitate cu anexa privind Regulamentul cadru a criteriilor de promovare, in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului din sectorul bugetar, conform Art. 41-48 din Titlul II, Hotararea nr. 286/2011 actualizata, precum si dispozitia nr. 640/29.09.2015 a CJC.

                        Conform A11. 41, alin. (2) din Dispozitia nr.640/29.09.2015 a CJC, promovarea personalului contractual in grade sau trepte profesionale se face, de regula, pe un post vacant, iar in situatia 'in care nu exista un asemenea post, se face prin transformarea postului din statul de functii in care acesta este incadrat intr-unul de nivel superior.

                          Anuntul, bibliografia si dupa caz tematica, modalitatile de desfasurare a examenului privind procedura de organizare si desfasurare a examenului de promovare a personalului contractual, se afiseaza la sediul si pe pagina de internet a autoritatii sau institutiei

                     Depunerea dosarelor pana la data de 23 lUNIE 2017, ora 1300, la compartimentul contabilitate resurse umane.

                     Concursul se organizeaza in data de 27 IUNlE 2017 ora 1000 la sediul muzeului din Piata Ovidiu nr. 12 Constanta.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • 02.02.2017 - Anunț public pentru suspendarea concursului de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța, programat în perioada 12.01-14.02.2017
  • 21.12.2016 - Anunț public - Concurs de proiecte de management pentru Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța
  • 15.11.2016 - Rezultat pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru M.I.N.A.C. - etapa finală
  • 15.11.2016 - Anunț în vederea publicării volumului Pontica 50 (2017)
   (ro) În vederea publicării volumului Pontica 50 (2017), colectivul de redacție va primi manuscrisele pe adresa revista.pontica@gmail.com, până la data de 31 Decembrie 2016. Alte detalii privind condițiile de redactare și recenzare se găsesc la: https://revistapontica.wordpress.com/utile/. Rezultatul recenzării va fi comunicat autorilor prin e-mail până la data de 15 Martie 2017. (en) The editorial staff receives articles for the next issue, Pontica 50 (2017), by the end of this year, December 31st, on the following email address: revista.pontica@gmail.com. Other details on the publication guidelines that authors need to follow or about the peer-review process are listed here: https://revistaponticaen.wordpress.com/info/. Each author will be informed via email on results of the peer-review procedure until March 15th 2017.
  • 14.11.2016 - Rezultat pentru Concursul de proiecte de management organizat pentru M.I.N.A.C. - prima etapă
  •   3.11.2016 - Anunț public - Concurs de proiecte de management pentru M.I.N.A.C

  pag. 1

  pag. 2

  pag. 3

  pag. 4

  pag. 5

  sus h
 •  2.11.2016 - Colectivul de arheologi al M.I.N.A.C. își exprimă profunda îngrijorare față de intenția Primăriei Mangalia de a opera o nouă reorganize a secției de arheologie din cadrul Complexului Cultural Callatis Mangalia.
   Colectivul de arheologi al Muzeului de Istorie și Arheologie Constanța își exprimă profunda îngrijorare față de intenția Primăriei Mangalia de a opera o nouă reorganizare a secției de arheologie din cadrul Complexului Cultural Callatis Mangalia. Înființat în anul 1925, Muzeul de Arheologie Callatis a reprezentat o instituție culturală de prestigiu din Romania, aici fiind organizate numeroase simpozioane naționale și internaționale, inclusiv Sesiunea Națională de Rapoarte Arheologice. Cercetători de talie europeană precum Radu Vulpe, Theodor Sauciuc-Săveanu, Oreste Tafrali, Emil Condurachi, Constantin Preda, Ion Barnea, Petre Roman au activat în cadrul muzeului pentru o lungă perioadă de timp. În ultimul deceniu, reorganizările operate de Primăria Mangalia au dus la pierderea identității juridice a acestei instituții muzeale, contrar intențiilor declarative de a dinamiza viața culturală a urbei. Astfel, patrimoniul mobil și imobil al vechiului muzeu desființat, precum și numeroasele situri arheologice din raza localității Mangalia - toate reprezentând valori inestimabile ale patrimoniului cultural național și universal - sunt puse în pericol prin insuficiența personalului de specialitate (arheologi, restauratori, conservatori). Lipsa personalului de specialitate, atestat în registrul arheologilor din Romania, va avea urmări dezastruoase pentru patrimoniul arheologic. În acest sens, salutăm reacția promptă de respingere a acțiunii de reorganizare inițiată de Primăria Mangalia, atât din partea Ministerului Culturii prin adresa nr. 1174 / din 31.10.2016, cât și din partea Direcției Județene de Cultură prin adresa nr. 3794 / din 31.10.2016 și sperăm în adoptarea unor măsuri urgente care să salveze patrimoniul cultural aflat în pericol. sus h
 •  2.11.2016 - Invitație de participare la selecția de oferte - LUCRĂRI DE REPARAȚII ACOPERIȘ COMPLEX MUZEAL TROPAEUM TRAIANI ADAMCLISI
  sus h
  • 29.08.2016 - Anunț public - Concurs de proiecte de management pentru M.I.N.A.C
  • 01.02.2016 - Concurs ocupare posturi - funcții de conducere

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi funcții de conducere:

  • ŞEF SECŢIE CERCETARE - DEZVOLTARE ŞI PROIECTE

  • ŞEF SECŢIE ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ ŞI RESTAURARE – CONSERVARE

  • ŞEF SECŢIE EXPOZIŢII ŞI MUZEE ÎN TERITORIU

  • ŞEF SECŢIE EVIDENŢA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL

   

  - Anunţul conform HG 286/2011 actualizat privind organizarea și desfășurarea concursurilor și promovarea într-o funcție de conducere precum și Dispoziția 640/29.09.2015 a CJ Constanța privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Desfășurarea a concursului, Art. 41-45 privind promovarea într-o funcție de conducere.

  - Examenul de promovare constă într-o probă scrisă și interviu.

  - Candidații care îndeplinesc condițiile de promovare într-o funcție de conducere, vor prezenta în cadrul  probei scrise, un proiect managerial succint.

  - În cadrul interviului se testează abilitățile, aptitudinile și motivația candidaților conform Art. 24 din HG 286/2011 actualizat, privind elemente referitoare la capacitatea de a lua decizii și de a evalua impactul acestora, exercitarea controlului decizional și capacitatea managerială pentru posturile de conducere.

  - Condiţii de participare la concurs, stabilite conform prevederilor din fișa postului.

  - Pentru a participa la examenul de promovare într-o funcție de conducere candidații trebuie să prezinte calificativul pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale, cel puțin două calificative foarte bine din ultimii trei ani.

  - Bibiliografie conform Anexei nr. 1.

  - Concursul va avea loc în data de 16 februarie 2016, la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12  Constanța, ora 10:00.

   

  Bibliografie (descarcă documentul pdf)

  Cerințe șef secție Cercetare-dezvoltare și proiecte (descarcă documentul pdf)

  Cerințe șef secție ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ ŞI RESTAURARE – CONSERVARE (descarcă documentul pdf)

  Cerințe șef secție EXPOZIŢII ŞI MUZEE ÎN TERITORIU (descarcă documentul pdf)

  Cerințe șef secție EVIDENŢA ŞI VALORIFICAREA PATRIMONIULUI CULTURAL (descarcă documentul pdf)

  sus h
  • 20.11.2015 - Concurs ocupare posturi

  Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi la următoarele funcții de execuție:

  I. 4 posturi muzeograf grad prof. II

  Anunţul prevăzut la art.7 din HGR nr. 286/2011 actualizat privind organizarea şi desfăşurarea concursului, pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale, precum și dispozitia nr. 640 din 29.09.2015 conţine următoarele elemente conform Art. 6, alin. (1; 2; 3; 4;).

  a) Condiții pentru înscrierea la concurs:

  Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae - specificați următoarele cu documentele probatorii: numărul de participări la cercetările arheologice sistematice - obiectivul și numărul de participări; participări la supravegherea de specialitate a unor lucrări de investiții, zonele și numărul de participări; participări la cercetările arheologice preventive, siturile și numărul de participări; participări la lucrările de diagnosticare arheologică, obiectivul și numărul participărilor;
  • Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;
  • Adeverință medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului, de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original;
  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit și o limbă străină de circulație internațională (certificat);
  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;
  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
  • Carnetul de muncă sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor (minim 6 luni);

  b) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislația muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  c) Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact:

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului, până la data de 9 decembrie, ora 1300, candidații vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  d) Locul data şi ora desfășurării concursului:

  Concursul va avea loc în ziua de 16 decembrie 2015 ora 1000 la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12 Constanța.

  e) Tipul probelor de concurs/examen:

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  • Etapa I selecția dosarelor de înscriere;
  • Etapa II verificarea cunoștințelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidații admiși în prima etapă. Verificarea cunoștințelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu şi probă practică (ghidaj două săli MINAC și Edificiul cu mozaic sau schița de expoziție temporară). Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. În afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfășurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situația în care acesta va ocupa postul pentru care candidează.

   f) Bibliografie conform anexei nr. 1 și tematica concursului (descarcă documentul pdf)

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  II. 1 post restaurator grad prof. II

  a) Condiții pentru înscrierea la concurs:

  Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae;
  • Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;
  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original;
  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit și o limbă străină de circulație internațională (certificat);
  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;
  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
  • Carnetul de muncă sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, peste 1 an;

  b) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislația muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  c) Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact:

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului, până la data de 9 decembrie, ora 1300, candidații vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  d) Locul data şi ora desfășurării concursului:

  Concursul va avea loc în ziua de 16 decembrie 2015 ora 1000 la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12 Constanța.

  e) Tipul probelor de concurs/examen:

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  • Etapa I selecția dosarelor de înscriere;
  • Etapa II verificarea cunoștințelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidații admiși în prima etapă. Verificarea cunoștințelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu şi probă practică (ghidaj două săli MINAC și Edificiul cu mozaic sau schița de expoziție temporară). Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. În afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfășurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situația în care acesta va ocupa postul pentru care candidează.

   f) Bibliografie conform anexei nr. 1 și tematica concursului (descarcă documentul pdf)

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  III. 1 post referent grad prof. I (administrator)

  a) Condiții pentru înscrierea la concurs:

  Candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele elemente:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae;
  • Diploma de studii universitare absolvite cu diplomă de licență, diplomă de master;
  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original;
  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit și o limbă străină de circulație internațională;
  • Să aibă cunoștințe de operare pe calculator;
  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
  • Carnetul de muncă sau după caz adeverințe care atestă vechimea în muncă sau în specialitatea studiilor, peste 1 an;

  b) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislația muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  c) Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact:

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului, până la data de 9 decembrie, ora 1300, candidații vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  d) Locul data şi ora desfășurării concursului:

  Concursul va avea loc în ziua de 16 decembrie 2015 ora 1000 la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12 Constanța.

  e) Tipul probelor de concurs/examen:

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  • Etapa I selecția dosarelor de înscriere;
  • Etapa II verificarea cunoștințelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidații admiși în prima etapă. Verificarea cunoștințelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu şi probă practică (ghidaj două săli MINAC și Edificiul cu mozaic sau schița de expoziție temporară). Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. În afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfășurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situația în care acesta va ocupa postul pentru care candidează.

   f) Bibliografie conform anexei nr. 1 și tematica concursului (descarcă documentul pdf)

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

   

  IV. 1 post paznic - Cetatea Ulmetum, com. Pantelimon

  a) Condiţii de participare la concurs, stabilite conform prevederilor din fișa postului.

  Documentele solicitate candidaţilor pentru constituirea dosarului de înscriere şi condiţii minime de participare la concurs:

  • Cerere de participare la concurs;
  • Curriculum vitae;
  • Diploma de studii, atestat agent de pază (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Adeverinţă medicală, care să ateste o stare de sănătate corespunzătoare exercitării funcției, certificată conform legii, în original, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;
  • Cazier judiciar, să nu aibă antecedente penale, original;
  • CI sau BI, să aibă cetăţenia română (copie însoţită de original pentru confirmare);
  • Să cunoască limba română, scris şi vorbit;
  • Să prezinte o recomandare de la ultimul loc de muncă sau de la unitatea de învăţământ pentru absolvenții care se angajează pentru prima dată, recomandarea trebuie să cuprindă în mod obligatoriu caracterizarea profilului profesional şi moral al persoanei;
  • Copie după carnetul de muncă sau după caz, adeverinţă care să ateste activitatea desfăşurată, vechimea în muncă sau în specialitate (vechime minima 6 luni), copie însoţită de original pentru confirmare;

  b) Pentru verificarea aptitudinilor salariatului conform  art. 31, alin. (1) şi (4) din Legea 53/2003 Codul Muncii, republicată la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 60 de zile calendaristice pentru funcţiile de execuție, perioada de probă constituie vechime în muncă, după care va urma o evaluare a activităţii în vederea angajării. Pe această perioadă salariatul se bucură de toate drepturile şi are toate obligaţiile prevăzute în legislația muncii, în regulamentul intern precum şi în contractul colectiv de muncă.

  După perioada de probă 60 de zile, la evaluarea activității în vederea angajării definitive sunteți obligați să obțineți calificarea  «agent de pază și ordine» pentru a continua exercitarea în mod legal a profesiei de paznic.

  c) Locul şi data până la care se pot depune dosarele de înscriere cu precizarea datelor de contact:

  În termen de 10 zile lucrătoare de la apariția anunțului, până la data de 9 decembrie, ora 1300, candidații vor depune la compartimentul contabilitate, resurse umane dosarele pentru concursul organizat.

  d) Locul data şi ora desfășurării concursului:

  Concursul va avea loc în ziua de 16 decembrie 2015 ora 1000 la sediul muzeului din Piața Ovidiu nr. 12 Constanța.

  e) Tipul probelor de concurs/examen:

   Concursul pentru ocuparea postului vacant constă în două etape:

  • Etapa I selecția dosarelor de înscriere;
  • Etapa II verificarea cunoștințelor sau aptitudinilor, după caz, necesare îndeplinirii atribuțiilor postului. Se pot prezenta în etapa a II-a numai candidații admiși în prima etapă. Verificarea cunoștințelor de specialitate constă într-o lucrare scrisă, interviu şi probă practică (ghidaj două săli MINAC și Edificiul cu mozaic sau schița de expoziție temporară). Comisia va stabili planul de interviu şi criteriile de evaluare. În afara subiectelor pe teme profesionale interviul poate aborda şi alte elemente relevante privitoare la activitatea desfășurată, rezultatele obţinute în muncă, comportament în situaţii limită ale candidatului şi proiecte profesionale de viitor în situația în care acesta va ocupa postul pentru care candidează.

   f) Bibliografie conform anexei nr. 1 și tematica concursului (descarcă documentul pdf)

  Concursul se organizează în conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 actualizat Dispoziția nr. 640 a CJC precum şi Legea 53/2003 Codul Muncii republicată.

  sus h
  • 28.09.2015 - Închidere expoziție permanentă etaj 2

  Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta anunță închiderea etajului 2 al expoziției permanente a muzeului pentru lucrări de renovare și reamenajare. Cu acestă ocazie a fost redus tariful de vizitare.

  • 28.08.2015 - Anunț de intenție

  Muzeul de Istorie Nationala si Arheologie Constanta urmează să achiziționeze servicii de reparații și renovări pentru obiectivul din Piața Ovidiu nr. 12 (sediul MINA Constanța), etajul II.

  Invităm operatorii economici interesați să depună oferte în vederea acestei achiziții .

  Caietul de sarcini se poate obține de la biroul de achiziții iar detalii suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0241.614583.

  Ofertele se pot depune la secretariatul instituției noastre în plic închis până la data de 20.09.2015.

Adresa: Piața Ovidiu nr. 12,

900745, Constanța.

Tel./Fax: +4 0241 618 763

E-mail: minaconstanta@gmail.com

date de contact

caută în site

Copyright © 2015 Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța

Hosted by